Disclaimer

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Lima Yachting HOLDING. Deze disclaimer kan door De Lima Yachting HOLDING worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

INFORMATIE

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Lima Yachting HOLDING neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat De Lima Yachting HOLDING niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

GEKOPPELDE SITES

Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van De Lima Yachting ONLINE, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat De Lima Yachting HOLDING door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan De Lima Yachting HOLDING. Wanneer gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De Lima Yachting HOLDING behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciĆ«le, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Lima Yachting HOLDING te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

ELEKTRONISCHE BERICHTEN

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. De Lima Yachting HOLDING adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan De Lima Yachting ONLINE te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

AANSPRAKELIJKHEID

De Lima Yachting HOLDING, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. De Lima Yachting HOLDING en De Lima Yachting ONLINE aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan De Lima Yachting HOLDING wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

PRIVACY STATEMENT

De Lima Yachting ONLINE respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Je kan deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal De Lima Yachting ONLINE, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van jou verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken. Wanneer je deze website bezoekt, wordt jouw IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Indien je persoonlijke gegevens invult, behandelt De Lima Yachting ONLINE deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken jouw gegevens om de door jouw gevraagde en relevante informatie te verstrekken. We zullen jouw gegevens nooit aan derden doorspelen. Door je gegevens in te voeren ga je hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.